Praktijkvoorwaarden


Definities

 1. De therapeut: Sandra Ockhuijsen, Savaro
 2. De cliënt: de persoon die bij de therapeut van Savaro een behandeling/afspraak heeft.

Annulering

 1. Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd het betreffende behandeltarief bij de cliënt in rekening te brengen.

Tarieven en betaling

 1. Het tarief voor een behandeling/afspraak van 1 uur is 50,00 Euro.
 2. Bij een behandeling/afspraak die korter/langer dan 1 uur duurt, wordt het tarief naar evenredigheid van een kwartier verlaagd/verhoogd.
 3. De betaling geschiedt contant na afloop van de behandeling/afspraak.

 Aansprakelijkheid

 1. De behandeling bij Savaro is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. Raadpleeg daarom bij klachten altijd uw (een behandelende) arts.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundig oordeel/garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van een behandeling bij de cliënt voordoen.
 3. Savaro acht zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens het verblijf.
 4. Bij diefstal van eigendommen van Savaro wordt aangifte gedaan bij de politie.
 5. Voor het parkeren bij de praktijk geldt een “blauwe zone”. Savaro is niet aansprakelijk voor een eventuele boete vanuit het parkeerbeleid.

Geheimhouding, dossierbeheer, inzagerecht

 1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen.
 2. De therapeut zal informatie genoemd bij punt 5 van deze praktijkvoorwaarden niet aan derden ter hand stellen. Behoudens voor zover de therapeut dit op basis van wetgeving verplicht is en/of toestemming van de cliënt heeft verkregen.
 3. Overleg door therapeut met derden (telefonisch/schriftelijk of per mail) gebeurt uitsluitend nadat schriftelijke toestemming door de cliënt is gegeven.
 4. Op schriftelijk verzoek van de cliënt kan het (digitale) dossier op afspraak worden ingezien. Voor deze afspraak geldt het genoemde onder Tarieven en betaling.

Klachtenregeling

 1. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen bent, bespreek dit dan eerst met uw therapeut.
 2. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van zorggeschil. Meer informatie hierover vindt u terug in de wegwijzer “informatieverstrekking Wkkgz voor cliënten”.

Almere, 06-02-2018